Privacyverklaring

MANEXCO NV
Brusselsesteenweg 94
1310 Terhulpen

Contactadres: [email protected]

Manexco behandelt de privégegevens van zijn klanten met het grootste respect. Wij doen er alles aan om vertrouwelijke gegevens die via onze site werden ingewonnen te beschermen en om de wetgeving aangaande de inzameling en verwerking van persoonlijke gegevens na te leven.

Onze bedrijfspolitiek schrijft duidelijk voor hoe Manexco moet te werk gaan in het kader van de inzameling van persoonsgegevens naar aanleiding van een aankoop, een bezoek aan een winkel of de raadpleging van onze website, de inschrijving op onze nieuwsbrief, een bestelling, een vraag om inlichtingen of diensten via de site www.sweet-lemon.com of in het kader van enige andere vorm van communicatie, en dit met het oog op de uitvoering van een contract dat met Sweet Lemon werd afgesloten of bij het raadplegen van en/of de inschrijving op de Sweet Lemon site door een fysiek persoon.

Bij het raadplegen van en/of de inschrijving op en/of het gebruik van de door Sweet Lemon voorgestelde diensten geef je ons de uitdrukkelijke toestemming om, binnen de grenzen van onze regelgeving, je persoonlijke gegevens te verwerken conform de Belgische en Europese wetgeving op de bescherming van de privésfeer.

Ons beleid inzake de inzameling van persoonsgegevens is eveneens van toepassing op gegevens die door bewakingscamera’s in onze winkels worden geregistreerd.

Wij verwerken onderstaande gegevens:

 • Gegevens die automatisch worden ingezameld bij een bezoek aan onze website: naam, voornamen, geboortedatum, taal, postadres, e-mailadres en contactgegevens, telefoonnummer, Gsm-nummer. Deze gegevens worden ingezameld bij het raadplegen van en/of de inschrijving voor diensten op de Sweet Lemon site of bij een bezoek aan een winkel.
 • Gegevens met betrekking tot je aankopen.
 • Gegevens die met name via mail tussen jou en Sweet Lemon worden uitgewisseld in het kader van bepaalde diensten.
 • Desgevallend telefoongesprekken tussen jou en het Sweet Lemon team die worden opgenomen voor opleidingsdoeleinden, bij wijze van kwaliteitscontrole en als bewijs van commerciële transacties.
 • Beelden die worden opgenomen door bewakingscamera’s.

Uiteraard zien wij erop toe dat de ingezamelde gegevens beperkt blijven tot wat strikt noodzakelijk is voor het verstrekken van een optimale service. De beelden die door bewakingscamera’s worden opgenomen, worden alleen bekeken in geval van een incident. Na een week worden deze beelden automatisch van de camera’s gewist.

Wij maken alleen gebruik van cookies om je surfgedrag op onze website te analyseren. Deze cookies laten geen gebruikersidentificatie toe. Je kan er echter op elk moment voor kiezen om deze cookies te deactiveren. Door cookies te deactiveren kan je mogelijk minder vlot surfen op onze site.

Wij zamelen je gegevens in met het oog op de uitvoering van een contract in het kader van de verkoop of voor de levering van een dienst. Sweet Lemon gebruikt jouw gegevens ook om je op de hoogte te houden van speciale promoties of evenementen. Wij zamelen ook gegevens (beelden) in om onze winkels te bewaken.

Ten slotte kan Sweet Lemon met jouw goedkeuring gegevens inzamelen en verwerken om je promotionele berichten te sturen als je nog geen deel uitmaakt van ons klantenbestand. In deze context kan je op elk moment vragen dergelijke promotionele berichten niet langer te ontvangen.

Deze gegevens worden met de volgende doeleinden door Sweet Lemon ingezameld en verwerkt:

 • De levering van door Sweet Lemon voorgestelde producten en diensten, met inbegrip van internetdiensten en het verzenden en de eventuele inning van facturen.
 • Je informeren over onze producten en diensten.
 • Reclame en marketing, met inbegrip van papieren of elektronische newsletters.
 • Voorstellen om aan wedstrijden deel te nemen.
 • Doorvoeren van tevredenheidsenquêtes en marktonderzoek.
 • Optimaliseren van je surfgedrag op onze site.

Sweet Lemon verspreidt je gegevens in geen geval en deelt ze ook niet mee aan derden, behalve wanneer:

 • Dit nodig blijkt voor de levering van diensten, met inbegrip van de uitvoering van een contract.
 • Je je toestemming gegeven hebt voor een dergelijke gegevensoverdracht.
 • Deze gegevensoverdracht geëist wordt door een bevoegde gerechtelijke of administratieve instantie.

In sommige gevallen kan het gebeuren dat derden bepaalde gegevens gebruiken die verband houden met technische prestaties ten behoeve van de levering van diensten of voor het verzekeren van de correcte werking en het updaten van de site, de mobiele app of informatietools in het algemeen van Sweet Lemon. Dergelijk gebruik wordt steeds uitgevoerd in naam van en voor rekening van Sweet Lemon, op basis van contracten die de beveiliging van je gegevens garanderen.

Je kan op elk moment kosteloos inzage in en/of een kopie vragen van je persoonlijke gegevens die door ons in onze database werden opgeslagen. In dit kader kunnen we je wel een identificatiebewijs vragen voor we op je vraag ingaan. Je hebt tevens het recht je gegevens te corrigeren of ze uit onze bestanden te verwijderen voor zover dit de levering van bepaalde diensten door Sweet Lemon niet in het gedrang zou brengen. Je kan je in elk geval en op elk moment verzetten tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens door onze diensten of vragen om deze verwerking te beperken. Wanneer je gegevens binnen het kader van een contract worden verwerkt, kan je tevens vragen dat ze in een leesbaar format worden overgemaakt of dat ze rechtstreeks aan een van je andere leveranciers worden overgemaakt.

Je persoonsgegevens worden ten laatste 3 jaar na je laatste aankoop bij Sweet Lemon uit onze bestanden gewist.

Sweet Lemon doet er alles aan om zijn netwerk optimaal tegen niet-geautoriseerde gebruikers te beschermen om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van zijn klanten en gebruikers te vrijwaren.

Veiligheid is ook jouw verantwoordelijkheid:
* Wees voorzichtig met het gebruik van wachtwoorden. Deel je wachtwoord nooit aan anderen mee en wijzig het regelmatig.
* Laat je pc nooit onbewaakt achter wanneer je op een app ingelogd bent.

Wij zetten ons in voor de bescherming van de privésfeer van kinderen. Wij zamelen in principe geen gegevens met betrekking tot kinderen in (met uitzondering van beelden van bewakingscamera’s). We zouden het op prijs stellen als je ons meteen contacteert wanneer je vermoedt dat gegevens met betrekking tot een minderjarige werden ingezameld zonder toestemming van de ouders.

Jij bent als enige verantwoordelijk voor je account, voor de gevolgen van het gebruik ervan en voor alle inlichtingen die je aanSweet Lemon meedeelt. Sweet Lemon wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van schade als gevolg van het verstrekken van verkeerde, onvolledige of frauduleuze inlichtingen door de klant of gebruiker.

Sweet Lemon kan zijn beleid inzake de bescherming van de privésfeer aanpassen, met name in het kader van veranderingen in de wetgeving dienaangaande. Wij brengen je op de hoogte van wijzigingen van de inhoud via onze site en via andere veel gebruikte communicatiekanalen.

Heb je nog vragen of wil je aanvullende inlichtingen, neem dan contact op met ons: